menu
Niveau
  • NL
  • EN

Blog: Softplaces Oeroude leeromgevingen nieuw leven ingeblazen

Robert de Vaan

Onze blogger Robert de Vaan deed voor MU onderzoek naar digitale museumeducatie en kwam tot de conclusie dat de nieuwste creatieve leeromgevingen hun wortels hebben in oeroude systemen en digitale media gebruiken om ze nieuw leven in te blazen. 
 

Ik zocht naar een passend begrip voor informele learning communities, de oervorm van het onderwijs en leerorganisaties, en kwam uit bij Softplaces. Het begrip heeft software en learning place als connotatie. Voor Chris Dercon, directeur van Tate Modern, staan Softplaces voor campusachtige plaatsen waar geëngageerde kunstenaars naartoe trekken om als onderzoekers verbinding met wetenschap en maatschappelijke vraagstukken te zoeken.

Leren in de buitenlucht

Softplaces ontstonden lang geleden, zonder onroerend goed, in de buitenlucht. In 387 voor Christus vinden er in Akademia, de boomgaard van Academus, tussen de olijven en platanen, festivals en sportevenementen plaats. Plato start hier zijn academie. Voor ons staat ‘Academie’ voor instelling, een genootschap of in ieder geval een plaats waar theoretisch onderwijs plaatsvindt. In het oude Athene was de Academie eerst en vooral een openbaar park dat gedomineerd werd door de gymzaal.

21st century skills avant la lettre

De doceerstijl van Plato was die van een intelligente criticus die de methode bevroeg en bredere problemen formuleerde, met oprechte interesse in zijn ‘klas’ als resultaat. Zijn stijl komt daarmee overeen met het beeld van de ‘21st century’ docent.

De ‘21st century skills’ werden al aan het begin van de 20e eeuw uitgeschreven door John Dewey. Zijn constructivistische leertheorie heeft actualiteitswaarde omdat zijn ervaringsgerichte vorm van educatie kritische burgers opleid in individueel gestuurde leerprocessen, op school of daarbuiten. In mijn onderzoek gebeurt dit in Softplace 1.0.

"I store my knowledge in my friends"

Een aanvulling hierop komt uit de hoed van George Siemens die de netwerkmogelijkheden van digitale architectuur in 2004 beschrijft waarin kennis wordt ondergebracht in een netwerk van ‘friends’. Niet alleen ‘de school’ of ‘thuis’, maar iedere leeromgeving kan een digitale aanvulling op jouw leeromgeving vormen in Softplace 2.0.

Grenzen tussen reële en virtuele wereld vervagen

De theorieën van Plato, Dewey en Siemens zijn relevant voor nu, maar houden geen rekening met de opkomende mobiele technologieën en de ontwikkeling van interfaces, die de grenzen tussen de reële en virtuele wereld doen vervagen. Ervaringen lopen parallel in beide omgevingen. Het maakt eigenlijk niet uit waar we leren, op een specifieke plek, een virtuele plek of een combinatie van beiden. Aanpassingsvermogen is de key in Softplace 3.0, en de ideeën van John Moravec en het laatste visiedocument van Tate, vormen de basis hiervoor.

Soft MU?

De toekomst van museale instellingen, scholen en bibliotheken ligt naar mijn mening in het creëren van offline en online ontmoetingsplaatsen. MU is een analoge ontmoetingsplek binnen het Softplace kader van Chris Dercon, en hard op weg naar een digitale Softplace, gezien jij hier nu ook bent.

***

Robert de Vaan (1969) studeerde onlangs af als Master Kunsteducatie bij Fontys en is als CMD (Communication & Multimedia Design) docent werkzaam bij de Academie voor Industrie en Informatica (AI&I) bij Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch.

In the master thesis I did for MU I was researching a theoretical basis for the informal digital learning place Play & Learn.

I searched for an appropriate understanding of informal learning communities, the original form of teaching and learning organizations, and came out at Softplaces. The concept has software and learning place as a connotation. For Chris Dercon, director of Tate Modern, a Softplace is a campus-like place where engaged artists go to research and connect with science and social issues.

Learning in the outdoors

Softplaces arose long ago, outdoors and without property. In 387 BC festivals and sporting events took place at Akademia, the orchard of Academus, between the olive and plane trees.

Plato started his academy here. For us, 'Academy' means a society or at least a place where theoretical education takes place. In ancient Athens the Academy first and foremost was a public park that was dominated by the gym.

21st century skills avant la lettre

The teaching style of Plato was that of an intelligent critic who questioned the method and formulated broader problems, resulting in a genuine interest in his "class". His style is thus consistent with the image of the "21st century" teacher.

The "21st century skills" were already written at the dawn of the 20th century by John Dewey. His constructivist learning theory is relevant because its experiential form of education raises critical citizens individually by controlled learning, in school or elsewhere. In my research this is done in Softplace 1.0.

"I store my knowledge in my friends"

A supplement to this was constructed by George Siemens who described the networking capabilities of digital architecture in 2004 in which knowledge is housed in a network of 'friends'. Not just the 'school' or 'home', but every digital learning environment can supplement your learning in Softplace 2.0.

Boundaries between real and virtual world fade

The theories of Plato, Dewey and Siemens are relevant for now, but do not take into account the emerging mobile technologies and the development of interfaces, which blurs the boundaries between the real and the virtual world. Experiences run parallel in both environments. It does not really matter where we learn, in a specific place, a virtual place, or a combination of both. Adaptability is the key in Softplace 3.0, and the ideas of John Moravec and the latest vision document of Tate are the foundation for this.

Soft MU?

In my opinion, the future of museums, schools and libraries lie in creating offline and online venues. MU is an analog Softplace within the framework of Chris Dercon, and is well on the way to becoming a digital Softplace as well, as you are also here now.

***

Robert de Vaan (1969) recently graduated as Master of Education in Arts at Fontys and works as a CMD (Communication & Multimedia Design) educator at the Academy of Industry and Information Technology (AI&I) at Avans University of Applied Sciences 's-Hertogenbosch.

Meer info over Roberts onderzoek: www.softplace.nl

Reageer op ‘Blog: Softplaces’